حذف دختران پینگ‌پنگ ایران از مسابقات قطر  - برگزیده ها