جریمه ۱۸۰۰ خودرو برای توقف در جای پارک معلولان - برگزیده ها