جایزه منتقدان نیویورک برای «تار»/تعریف اسکورسیزی و پیشنهاد جارموش - برگزیده ها