ثروت را همچون موم به زندگی ام چسباندم - برگزیده ها