تنها ۲ گل در ۱۰ بازی برای طارمی؛ آرامش قبل از طوفان؟ - برگزیده ها