تشکیل کارگروه ویژه سازمان سیا برای مقابله با «چالش جهانی چین» - برگزیده ها