تسلیت سرپرست معاونت هنری برای درگذشت جمشید سماواتیان - برگزیده ها