ترامپ جایگاه صندلی بایدن در مراسم ملکه انگلیس را به تمسخر گرفت - برگزیده ها