به دنبال یک پایان خوب؛ پرسپولیس در آزادی میهمان فجرسپاسی - برگزیده ها