با پشتکار مسیر جدید ثروتمندی را شناختم - برگزیده ها