با استفاده از اینترنت و سیب یک میلیاردر شدم - برگزیده ها