بایدن در تحقق همه اهدافش در منطقه شکست خورد - برگزیده ها