ایرلند - ایران ۲۰ سال پیش به روایت تصویر - برگزیده ها