انگلیس بسته جدید تحریمی علیه روسیه اعمال کرد - برگزیده ها