آذربایجان غربی جز امن ترین استانهای کشور است - برگزیده ها