راهکار کاهش ۵۰ درصدی عفونت بیمارستانی/ توصیه به کادر درمان

راهکار کاهش ۵۰ درصدی عفونت بیمارستانی/ توصیه به کادر درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: اجرای طرح جهادی ساماندهی و ارتقای کیفی خدمات در اورژانس بیمارستان‌ها و ساماندهی تشکیل کمیته‌های راهبردی فنی ارتقای اورژانس بیمارستانی نیز از برنامه‌های سال ۱۴۰۲ این مرکز در معاونت درمان خواهد بود. وی افزود: کارگروه راهبردی ارتقای اورژانس بیمارستانی در سطح دانشگاه‌ها به صورت فصلی و کمیته‌های فنی