آزمایشگاه های دولتی امکان ارائه برخی خدمات تخصصی را ندارند

آزمایشگاه های دولتی امکان ارائه برخی خدمات تخصصی را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین ناصری، در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در هتل قلب تهران، گفت: هدف از تجمیع منابع و ایجاد شبکه آزمایشگاهی اجتناب از انباشت بی مورد منابع آزمایشگاهی نظیر تجهیزات، منابع انسانی، فضا و تأسیسات، هم افزایی به جای رقابت، تأمین و تدارک متمرکز، ایجاد دسترسی و استمرار و