اتحاد خبرنگاران شیرازی، الگویی برای اهالی رسانه

اتحاد خبرنگاران شیرازی، الگویی برای اهالی رسانه

سرمربی مس رفسنجان که از یک روز پیش از دیدار با فجرسپاسی، در شیراز حاضر بود، به کنفرانس خبری پیش از بازی که در تمام لیگ های حرفه ای دنیا مرسوم است، بی اعتنایی کرد. به همین دلیل، خبرنگاران شیرازی در اقدامی هماهنگ که مسبوق به سابقه هم نبود، تصمیم به تحریم کنفرانس خبری پس