زمین وزارت و کمیته غصب معنوی است!/ یک زمین استاندارد گلف در ایران نداریم

زمین وزارت و کمیته غصب معنوی است!/ یک زمین استاندارد گلف در ایران نداریم

به گزارش ایسنا، با حمید عزیزی در ارتباط با مسائل مختلفی اعم از هزینه های فعالیت در رشته گلف برای اقشار مختلف جامعه، تجهیزات مورد نیاز این رشته ورزشی، وضعیت زیرساخت گلف در کشور، برنامه های آتی فدراسیون در جهت توسعه گلف در نقاط مختلف ایران، آخرین وضعیت آکادمی ملی فدراسیون گلف، وضعیت مالی و بودجه ای