امضای الکترونیک گروه های پزشکی باید با نظام پزشکی باشد

امضای الکترونیک گروه های پزشکی باید با نظام پزشکی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری روز سه شنبه در بیست و پنجمین کنگره اپتومتری که در سالن همایش ایران مال در حال برگزاری است، اظهار داشت: نظر وزارت بهداشت بر این بود که امضای الکترونیک گروه‌های پزشکی به نظام پزشکی داده نشود. وی تاکید کرد: در این کار باید اصولی لحاظ شود و به