اجرای طرح پایداری خودکفایی در تولید گندم

اجرای طرح پایداری خودکفایی در تولید گندم

وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ میلیون و ۳۰۵ هزار تن خرید تضمینی گندم در کشور انجام شد گفت: با توجه به این آمار، نان مورد نیاز کشور به صورت ۱۰۰ درصد فراهم و تأمین شده و نیازی به واردات گندم برای تولید نان در کشور نداریم. محمد علی نیکبخت تاکید کرد: