۳۳ میلیون نفر ۲ دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند - برگزیده ها