چشم ها را روزی سه بار بشویید/ توصیه به افراد ابرو افتاده - برگزیده ها