پرسپولیس به AFC: از محل مطالبات ما پول استوکس را بدهید - برگزیده ها