وضعیت کارآزمایی بالینی واکسن برکت برای ۱۲ تا ۱۸ ساله‌ ها - برگزیده ها