وزیر ورزش درگذشت داود ایوب را تسلیت گفت - برگزیده ها