وزیر بهداشت: عزاداری های محرم در فضای باز برگزار شود - برگزیده ها