هیچ مشوق مادی به اهداکنندگان خون پرداخت نمی شود - برگزیده ها