همکاری سازمان بسیج هنرمندان با جشنواره فیلم «مقاومت» - برگزیده ها