همراهی و ایستادگی مردم در مقابل توطئه‌های بدخواهان، افتخار دولت است - برگزیده ها