نشست پارلمان ژاپن برای تعیین نخست وزیر ۴ اکتبر - برگزیده ها