نخست وزیر ژاپن: شرق آسیا شاید به اوکراینی دیگر بدل شود - برگزیده ها