نجات نوجوانی که به داخل شکاف بین دو ساختمان سقوط کرده بود - برگزیده ها