معاون اول رییس جمهور از صادرکنندگان نمونه کشور تجلیل کرد - برگزیده ها