مسکو به ارتباطاتش با ناتو درباره امنیت اروپا ادامه می‌دهد - برگزیده ها