مزه ی سیر ثروت را به زندگی ام باز گرداند - برگزیده ها