مراقب گاز کلر شوینده ها باشید/خطر آسیب چشمی و ریوی - برگزیده ها