محمدرضا حضرت‌پور: بازی با برزیل روز بد ما بود/ درگیر حاشیه نشدیم - برگزیده ها