فوتبالیستهای ناشنوا برای قهرمانی باید بر احساسات خود غلبه کنند - برگزیده ها