فرانسه باید به آمریکا فشار بیاورد/ بحران انرژی اروپا برای ایران فرصت است - برگزیده ها