طرح ناتو عربی عملیاتی روانی برای تقویت روحیه کشورهای عربی منطقه است - برگزیده ها