طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد - برگزیده ها