شرایط متفاوت دو نماینده بسکتبال ایران در غرب آسیا - برگزیده ها