شرایط حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد - برگزیده ها