سیدجواد هاشمی مسابقه می‌سازد/ «چیدمانه» با محوریت دکوراسیون - برگزیده ها