سویه آفریقایی به ایران نزدیک شد/ خطر عادی انگاری ها جدی است - برگزیده ها