سازمان حمایت، قیمت ها را کنترل می کند - برگزیده ها