زنان جوان آسیایی در معرض افزایش ریسک فشارخون بالا - برگزیده ها