روسیه: جایگزینی برای راهکار تشکیل "دو کشوری" نیست - برگزیده ها