رسانه ایتالیایی: بازیکنان نوجوان والیبال ایتالیا آماده دفاع از عنوان قهرمانی ۲۰۱۹ در تهران - برگزیده ها